Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, Ban Dân tộc đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các ngành liên quan đến giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, truyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Duy trì tốt lịch tiếp dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc xác minh, kết luận làm rõ những vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử để xử lý kịp theo quy định của Luật bầu cử. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ phức tạp, kéo dài, không để tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp, hoặc kéo lên tỉnh, trung ương gây phức tạp về an ninh, trật tự; không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện./.

Nội dung quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện:

- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Xem chi tiết tại đây

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Xem chi tiết tại đây

- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem chi tiết tại đây

- Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xem chi tiết tại đây

- Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. 

- Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 05/01/2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình và các văn bản liên quan về giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp. Xem chi tiết tại đây

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong quá trình diễn ra bầu cử. 

- Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Xem chi tiết tại đây

- Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thanh Tùng (Ban Dân tộc)

Các tin khác