• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

tiep nhan phan anh kien nghi

csdl

Liên kết Website

TP-Hoabinh

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

trinhtau2

Thống kê truy cập

2674620
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
320
855
1981
2666802
1175
24559
2674620

Your IP: 3.236.175.108
Server Time: 2021-03-02 08:25:16

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS toàn quốc được tổ chức 10 năm một lần, sau Đại hội lần thứ nhất (năm 2010) đến nay Đảng và Nhà nước tiêp tục ưu tiên đầu tư phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua.
Do khuôn khổ bài viết có hạn, Ban Dân tộc xin giới thiệu phần nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp mà Đại hội lần này đề ra như sau:
1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030
Khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; gia tăng đầu tư nguồn lực của nhà nước và các thành phần kinh tế để quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ bền vững, kết nối với các vùng phát triển; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xóa bỏ tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị & cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
- Phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đến năm 2025 tăng trên 02 lần so với năm 2020; đến năm 2030 bằng 1/2 bình quân chung của cả nước;
-Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3%; đến năm 2030 giảm hộ nghèo xuống dưới 10%;
- Đến năm 2025 hoàn thành cơ bản công tác sắp xếp, ổn định dân cư ở nơi cần thiết; phấn đấu 70% số xã vùng DTTS&MN đạt chuẩn nông thôn mới;
- Phấn đấu đến hết năm 2025 có 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thông, hoạt động thường xuyên, có chất lượng;
- Quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số ở từng địa phương;
- Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Phát huy kết quả to lớn đã đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và hơn 14,2 triệu đồng bào các DTTS nguyện đoàn kết một lòng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đồng lòng, chung sức, phấn đấu thực hiện thắng lợi 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:
l) Kiên trì thực hiện các quan điểm, đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII; Nghị quyết số 24-NQ/TWvà Kết luận số 65- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định Đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược, vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.
Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS&MN theo hướng toàn diện, bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS.
Khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo để phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc. Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào; đa dạng hoá và xã hội hoá nguồn lực, trong đó, nguồn lực nhà nước có vài trò quan trọng và quyết định để huy động các nguồn lực khác.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá. Phát huy thế mạnh của địa phương, phù hợp với văn hoá, tập quán từng dân tộc. Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao. Chú trọng phát triển liên vùng, nhất là phát triển du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá các DTTS.
Ưu tiên nguồn lực nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, công trình thuỷ lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá theo hướng kiên cố hoá, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Bảo đảm các hộ gia đình DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, công nghệ thông tin, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Ban hành tiêu chí nông thôn mới phù hợp với vùng đồng bào DTTS&MN; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn địa bàn đặc biệt khó khăn.
Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Củng cố, phát triển phù hợp mạng lưới, quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn.
Đổi mới phương thức và chính sách cử tuyển, bồi dưỡng dự bị đại học, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đối với thanh niên DTTS sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và được đào tạo nghề; có cơ chế chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở địa bàn ĐBKK.
Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là ở tuyến cơ sở. Phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng, thực hiện tốt hơn nữa chính sách bảo hiểm y tế, tạo điêu kiện cho đồng bào DTTS được khám, chữa bệnh ở tuyến Trung ương.
Có biện pháp triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Xây dựng và thực hiện chiến lược về phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc của thanh, thiếu niên DTTS. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, có cơ chế đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là người DTTS ở địa phương.
Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân: Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phương; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hoá; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các DTTS. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết liệt để xoá bỏ tình trạng tảo hôn, sớm chấm dứt hôn nhân cận huyết thống.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; chủ động năm vững tình hình, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các "đỉểm nóngr,, "điểm phức tạp" về an ninh trật tự, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung. Chủ động đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, buôn bán người, ma tuý, xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên là người DTTS nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng. Biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các DTTS có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để bảo đảm tỷ lệ cán bộ DTTS trong cấp uỷ và các cơ quan dân cử các cấp. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với DTTS rất ít người, nhóm DTTS ở địa bàn ĐBKK. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ là người DTTS.
8) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tập trung cao độ thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đỗ Duy Sâm – Ban Dân tộc

bantincongtacdantoc

QUANLYHOSO

    TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: 47 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: (09/7/2014) Chịu trách nhiệm chính: Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa bình 

Địa chỉ: số 572 - đường Trần Hưng Đạo - phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.  
ĐT: 02183.895.976  Email: bandantoc@hoabinh.gov.vn    Fax: 02183.895.547

Ghi rõ nguồn trang thông tin điện tử Ban Dân tộc (bandantoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.