Chức năng, nhiệm vụ

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

(Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Tin mới