• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

tiep nhan phan anh kien nghi

csdl

Liên kết Website

TP-Hoabinh

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

trinhtau2

Thống kê truy cập

2674551
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
251
855
1912
2666802
1106
24559
2674551

Your IP: 3.236.175.108
Server Time: 2021-03-02 07:21:34

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện năm 2020; những chủ trương, chính sách và định hướng của đảng, quốc hội và chính phủ về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025

 

Năm 2020 là năm cuối cùng của giai đoạn 2016 - 2020, là năm đất nước chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đứng trước vận hội mới, công tác dân tộc có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc có hiệu lực, hiệu quả thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của tỉnh, của huyện và cấp cơ sở phải thực sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu. Trong đó cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai vào những nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc trong tình hình mới, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới.

dinh

Hai là, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách về công tác dân tộc như: Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng và cơ sở thuộc Chương trình 135; Chính sách đối với người uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; các mô hình truyền thông về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2025”…; Phối hợp, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành đơn vị được phân công triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ xã, xóm đặc biệt khó khăn theo đúng kế hoạch đề ra.

Ba là, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đầu tư hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các danh mục hạ tầng cơ sở đối với các thôn xóm, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư; Hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bằng nguốn vốn Dự án 2: Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020; Huy động, lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để triển khai các nội dung chưa đạt mục tiêu của các chương trình, đề án được Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt như đề án thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 36 xóm ĐBKK nhất tỉnh; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội hai xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu; Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len. Quá trình triển khai các chương trình, dự án luôn bám sát vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 của các xã đã được phê duyệt để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bốn là, chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng kết các chương trình, dự án chính sách công tác dân tộc giai đoạn 2015-2020; Tổng kết chiến lược công tác dân tộc theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Năm là, phối hợp triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Quyết định số 771/2018/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan liên quan, ban ngành các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn; Thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Bảy là, tiếp tục nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết các vướng mắc trong nội bộ Nhân dân từ cơ sở, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tám là, đổi mới công tác thi đua khen thưởng của ngành, coi thi đua là động lực phấn đấu, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức ngành dân tộc nâng cao tiến độ và hiệu quả công tác, kịp thời động viên các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện để tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc tiếp tục được ổn định.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi. Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Chính phủ xây dựng đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, theo đó giao Chính phủ xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia thực hiện từ năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (diễn ra từ ngày 30-31/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi; đặc biệt là Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng này vừa được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua…”. 

Từ sự quan tâm đặc biệt này, những khó khăn, bất cập, hạn chế trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc từng bước được tháo gỡ; mở ra một cơ hội phát triển mới đầy hứa hẹn bởi sự xuyên suốt và thống nhất trong chủ trương, đường lối chỉ đạo, trong kiến tạo và hoạch định chính sách, trong tổ chức thực hiện, tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng bào các dân tộc được bồi đắp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình, góp phần vào sự phồn thịnh của quê hương, đất nước. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thời gian tới, hiện nay Ủy ban Dân tộc đã và đang tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, phù hợp với thực tiễn làm cơ sở cho việc xác định địa bàn, đối tượng ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I/2020; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc làm đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc, đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Trước những thời cơ, vận hội mới về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phải thật sự chủ động, tích cực trong công tác chủ trì tham mưu, phối hợp để giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời triển khai những nội dung quan trọng để tiến tới kịp thời xây dựng được Đề án Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020-2021 trên phạm vi vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Hòa Bình; Đề án này sẽ được đưa vào chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo thiết kế Chương trình mục tiêu sẽ có 10 dự án quan trọng bao phủ các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà theo Nghị quyết 28/NQ-CP, ngày 10/3/2020 của Chính phủ thì thôn xóm, xã có 15 % hộ đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là địa bàn sẽ được xác định để lựa chọn các đối tượng và nội dung thụ hưởng Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020-2021.

Quý I năm 2020, Ban Dân tộc đã thực hiện một số nội dung về công tác tham mưu liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia mới, đó là: Tham mưu cho Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh có những đóng góp tích cực và kịp thời vào Dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020-2021; Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở báo cáo rà soát của các huyện trên phạm vi 151/151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã có kết quả xác định được các xã, thôn xóm thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 10/3/2020. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Uỷ ban dân tộc tổng hợp để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt các tiêu chí phân định khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ hoạch định, ban hành các chính sách tiêu chí cụ thể đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sẽ được Chính phủ báo cáo và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021, sẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi để đồng bào các dân tộc cả nước nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào DTTS….”. Thực hiện được điều này cũng chính là thực hiện nguyện ước của Bác Hồ kính yêu đối với đồng bào vùng DTTS, vùng rẻo cao, miền núi, biên giới, khu căn cứ cách mạng, đó là: “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng đồng bào DTTS so với vùng phát triển; mọi người, mọi nhà có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./. 

Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc

 

bantincongtacdantoc

QUANLYHOSO

    TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: 47 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: (09/7/2014) Chịu trách nhiệm chính: Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa bình 

Địa chỉ: số 572 - đường Trần Hưng Đạo - phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.  
ĐT: 02183.895.976  Email: bandantoc@hoabinh.gov.vn    Fax: 02183.895.547

Ghi rõ nguồn trang thông tin điện tử Ban Dân tộc (bandantoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.